Natječaj PSIHIJATAR (rok: 27.09.2016.)


N A T J E Č A J
za prijem radnika u radni odnos na radno mjesto
 

PSIHIJATAR


2 izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme (m/ž)
 

Uvjeti:
 - doktor medicine
 - specijalist psihijatrije
 - važeće odobrenje za samostalan rad izdano od Hrvatske liječničke komore

Rok za podnošenje prijava je do 27.09.2016.

Uz prijavu treba priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta.

Prijave se podnose osobno ili poštom na adresu:
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA,
Lopača, Lopača 11  51218 Dražice
Psihijatrijska bolnica Lopača